Pomoc dla pożyczkodawców

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Wybierz temat:

Jakie zabezpieczenia pożyczki będę musiał przedstawić swoim Pożyczkodawcom?

Do kwoty 19 999 zł wszelkie formalne zabezpieczenia są dobrowolne. Jako Pożyczkodawca, właściciel firmy może zaproponować zabezpieczenie jako gest dobrej woli, chęć uwiarygodnienia swojego wniosku o pożyczkę lub zwyczajnie w odpowiedzi na żądanie Pożyczkodawców.

Jeżeli Pożyczkobiorca szuka finansowania projektu w kwocie 20 000 zł lub wyższej, aby móc sfinalizować transakcję i uwolnić środki tytułem podpisanej umowy pożyczki, wymagane jest, aby ustanowił następujące zabezpieczenia:

  • Weksel in-blanco - zabezpieczenie wymagane od kwoty pożyczki równej lub wyższej 20 000 zł
  • Dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 - zabezpieczenie wymagane od kwoty pożyczki równej lub wyższej 20 000 zł
  • Przewłaszczenie na zabezpieczenie - zabezpieczenie wymagane od kwoty pożyczki równej lub wyższej 50 000 zł (przewłaszczenie na zabezpieczenie może zostać zastąpione hipoteką)
  • Hipoteka - zabezpieczenie wymagane od kwoty pożyczki równej lub wyższej 100 000 zł

Co to weksel in-blanco?

Weksel in blanco jest jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Jest to środek pomocny w odzyskiwaniu należności od dłużnika, który nie reguluje swoich zobowiązań.

Weksel jest papierem wartościowym, który musi posiadać określone przez prawo cechy. Te cechy, to: nazwa „weksel”, bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej, wskazanie terminu płatności, podanie miejsca płatności oraz daty i miejsca wystawienia weksla. Poza tym, w wekslu powinna być wskazana osoba, na rzecz której ma zostać dokonana zapłata. A na koniec najważniejsze… czyli podpis wystawcy weksla. Bez podpisu nie ma weksla. Ale brak innych elementów również może przesądzać o tym, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z wekslem, tylko, że z wekslem in blanco.

Czym różni zwykły weksel od weksla in blanco?

Weksel in blanco to podpisany przez dłużnika blankiet wekslowy, który nie ma uzupełnionego co najmniej jednego elementu. Czyli np. może nie posiadać wskazanej daty czy miejsca płatności, wysokości należnej kwoty, remitenta (osoby, na rzecz której ma być dokonana płatność na podstawie weksla). Najczęściej stosowane są weksle, które nie mają żadnego z powyżej wskazanych elementów oprócz podpisu dłużnika lub poręczyciela (awalisty) i zwrotu „zapłacę za ten weksel”.

Jeśli wierzyciel zdecyduje się na użycie weksla, uzupełnia samodzielnie jego pozostałe elementy i na jego podstawie wszczyna postępowanie sądowe, a następnie egzekucyjne.

Weksle in blanco nie muszą być wypełnione na żadnym urzędowym formularzu, wystarczy zwykła kartka papieru. Prawo wekslowe nie uzależnia też ważności weksla od uiszczenia opłaty skarbowej.

Finansowo Biznes przeprowadzi Ciebie i Pożyczkodawców przez cały proces ustanawiania zabezpieczeń po zawarciu umowy pożyczki.

Do czego służy weksel i co tak naprawdę daje?

Weksel in blanco jest stosunkowo przydatnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności. Należy jednak podkreślić, że główną jego zaletą jest przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów egzekucji zabezpieczonej wierzytelności. Mogą jednak pojawić się sytuacje, w których okaże się on niewystarczający.

Pierwsza zaleta dochodzenia zapłaty należności na podstawie uzupełnionego weksla in blanco to niższa opłata sądowa od pozwu. Wszczynając postępowanie sądowe o zapłatę, powód musi opłacić opłatę sądową w wysokości 5 % dochodzonej wierzytelności. Tymczasem, jeśli podstawą zapłaty jest weksel, wierzyciel będzie zobowiązany do zapłaty jedynie 25% z tej kwoty. Co więcej, pozostałą część opłaty (75% z 5 % dochodzonej należności) będzie musiał uiścić dłużnik. Zapłata tej kwoty przez dłużnika będzie mu dopiero otwierać drogę do podjęcia obrony w postępowaniu sądowym.

Kolejną zaletą weksla jest to, że z reguły na jego podstawie sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Taki nakaz po pierwsze jest tytułem zabezpieczenia (tzn. można już na etapie jego uzyskania uruchomić komornika, który zabezpieczy majątek dłużnika – np. zablokuje środki na jego rachunku bankowym).

Nadto nakaz zapłaty z weksla staje się natychmiast wykonalny po tym, jak dłużnik w ciągu dwóch tygodni od otrzymania takiego nakazu z sądu nie dokona płatności na rzecz wierzyciela. Po tym okresie wierzyciel może przystąpić do prowadzenia egzekucji z majątku dłużnika bez względu na to, czy dłużnik ostatecznie podjął obronę przed wierzytelnością z weksla, czy nie.

Warto powiedzieć, że w przypadku weksli można w bardzo uproszczony sposób uzyskać dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia. Każda osoba podpisana na wekslu w innym miejscu niż wystawca staje się automatycznie poręczycielem jego zapłaty. Nie trzeba zatem przygotowywać odrębnej umowy, a wystarczy uzyskać podpis poręczyciela na wekslu. To znacznie upraszcza samą procedurę ustanawiania tego rodzaju zabezpieczenia wierzytelności.

Warto jednak pamiętać, że weksel w żaden sposób nie zabezpiecza przed niewypłacalnością dłużnika. W takim wypadku np. zabezpieczenia rzeczowe (np. hipoteka, która pozwala zaspokoić się z nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami dłużnika) będą skuteczniejsze.

Zalety posiadacza weksla są jednocześnie wadami z punktu widzenia jego wystawcy. Nie da się ukryć, że dla dłużnika podpisanie weksla in blanco może stanowić pewne ryzyko. Nie zadbanie o sporządzenie deklaracji wekslowej oraz nieuczciwe działanie wierzyciela, mogą doprowadzić do skrajnych sytuacji, w których dłużnik będzie pociągnięty do zapłaty długu, którego nigdy nie było, albo który istniał w niższej wysokości, niż wskazana suma wekslowa.

Dokumentacja zabezpieczenia w postaci weksla in blanco przygotowana przez Finansowo Biznes zawiera również deklarację wekslową.

Co to oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777?

Dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego to sposób uzyskania tytułu egzekucyjnego bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zostało uregulowane na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. Za jego pomocą wierzyciel może zabezpieczyć swoje interesy w taki sposób, aby uzyskać tytuł egzekucyjny bez konieczności prowadzenia sporu sądowego.

Co to przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności to umowa, polegająca na tym, że dłużnik lub osoba trzecia przenosi własność rzeczy (ruchomości) na wierzyciela, który zobowiązuje się względem zbywcy do korzystania z nabytego prawa wyłącznie w zakresie, w jakim jest to potrzebne dla zabezpieczenia wierzytelności, pozostawiając możliwość korzystania z niej przez dotychczasowego właściciela – dłużnika lub osobę trzecią.

W obrocie prawnym ta forma zabezpieczenia funkcjonuje w oparciu o zasadę swobody umów, wykorzystując instytucje kodeksu cywilnego takie jak przeniesienie własności pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na spłacie wierzytelności, co skutkuje powrotnym przeniesieniem własności.

Co to hipoteka jako zabezpieczenie?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, ustanawiane na rzecz osoby fizycznej lub osoby prawnej w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z konkretnego stosunku prawnego, w tym przypadku z umowy pożyczki. Definicja hipoteki umownej wskazuje, że jest to zgodne z wolą Pożyczkobiorcy przepisanie na osobę trzecią danej nieruchomości, co pozwala zabezpieczyć zaciągany dług. Wraz z jego spłatą hipoteka umowna wygasa, a nieruchomość zostaje od niej uwolniona.

Czy będę musiał zapłacić podatek po otrzymaniu pożyczki?

Firma, która pozyskała pożyczkę za pośrednictwem Platformy Finansowo Biznes jest zobowiązana w myśl przepisów Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.2019.0.1519 tj.) do zapłacenia podatku w wysokości 0,5% kwoty pożyczki.

Osoba udzielająca pożyczek, zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od uzyskanych odsetek.

Jeśli Pożyczkodawcą (Inwestorem) jest osoba fizyczna, to jest ona zobowiązana do zapłaty 19% podatku od odsetek uzyskanych z pożyczki. W roli płatnika podatku dochodowego (tzw. ”Podatek Belki”) powinna wystąpić firma Pożyczkobiorcy. Z tego powodu kwota wynagrodzenia dla Inwestora będzie pomniejszona zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.0.1387 tj.) o wartość zryczałtowanego podatku (art. 41 ust 4). W takim wypadku Pożyczkobiorca zarówno odprowadza podatek do właściwego Urzędu Skarbowego, jak i przygotowuje dla Pożyczkodawcy właściwy formularz PIT.