Bezpieczeństwo

Pożyczki społecznościowe udzielane firmom na konkretne cele gospodarcze są inwestycjami o relatywnie niskim ryzyku ze względu na wymagane zabezpieczenia, jednak ryzyko braku spłaty pożyczki, jak w każdej tego typu inwestycji, istnieje.

Poniżej prezentujemy 9 powodów, dzięki którym w serwisie Finansowo Biznes zapewniony jest wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji w pożyczki społecznościowe:

 1. Wszyscy Pożyczkobiorcy są zweryfikowani

  Aby móc pożyczać na Finansowo Biznes, każdy użytkownik musi pozytywnie przejść proces weryfikacji:

  • konta bankowego,
  • dowodu osobistego,
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • adresu zamieszkania,
  • wyników finansowych z działalności gospodarczej nawet do 3 lat wstecz.

  W przypadku pożyczek powyżej 50 000 zł weryfikujemy również wartość ruchomości, takich jak samochody i maszyny, oraz nieruchomości będące przedmiotem zabezpieczenia.

  Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji umożliwiamy Pożyczkobiorcom dokonanie również weryfikacji dobrowolnych, których jako Pożyczkodawca możesz zażądać przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki. Są to weryfikacje:

  • w bazach InfoMonitor (BIK, BIG InfoMonitor i Związku Banków Polskich),
  • oceny punktowej BIK,
  • oceny rachunku bankowego za pomocą usługi Kontomatik.
  Ponadto, kiedy w grę wchodzą zabezpieczenia, dodatkowym elementem weryfikacji jest wizyta Pożyczkobiorcy u Notariusza, który osobiście weryfikuje tożsamość Pożyczkobiorcy przed podpisaniem dokumentów związanych z zabezpieczeniem.
 2. Wszystkie pożyczki na kwotę 20 000 zł lub więcej są zabezpieczone

  Wymagane przez Finansowo Biznes zabezpieczenia dzielimy na dwie kategorie:

  • Zabezpieczenia dla pożyczek w przedziale od 20 000 zł do 50 000 zł — są to zabezpieczenia tzw. miękkie, czyli takie, które ułatwiają dochodzenia zwrotu należności zgodnie z zawartą umową pożyczki. Są to:
   • weksel-in-blanco, którego główną zaletą jest przyspieszenie oraz ograniczenie kosztów egzekucji zabezpieczonej wierzytelności,
   • notarialne poświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777, co pozwala na uzyskanie tytułu egzekucyjnego bez konieczności prowadzenia sporu sądowego.
  • Dla pożyczek na wnioskowaną kwotę w przedziale od 50 000 zł do 250 000 zł dodatkowo wymagane są tzw. twarde zabezpieczenia, czyli takie, które ograniczają prawo rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, ustanawiane na rzecz wierzyciela. Są to:
   • Przewłaszczenie na zabezpieczenie — umowa polegająca na przeniesieniu własności rzeczy (ruchomości) na Pożyczkodawcę, który zobowiązuje się względem Pożyczkobiorcy do korzystania z nabytego prawa wyłącznie w zakresie, w jakim jest to potrzebne dla zabezpieczenia wierzytelności, pozostawiając możliwość korzystania z niej przez dotychczasowego właściciela — dłużnika,
   • Hipoteka — czyli zgodne z wolą Pożyczkobiorcy zarejestrowanie zadłużenia w księdze wieczystej danej nieruchomości. Dzięki wpisowi do księgi wieczystej nie ma ryzyka, że nieruchomość zostanie sprzedana bez zaspokojenia roszczeń wynikających z tego zabezpieczenia. Kolejną zaletą hipoteki jest to, że daje ono pierwszeństwo przed innymi wierzycielami właściciela nieruchomości, którzy tego typu zabezpieczenia nie posiadają. Wraz ze spłatą zadłużenia hipoteka umowna wygasa, a nieruchomość zostaje od niej uwolniona.

  Więcej informacji o zabezpieczeniach pożyczek stosowanych przy umowach zawartych za pośrednictwem Finansowo Biznes znajdziesz w sekcji Pomocy w zakładce „Zabezpieczenia pożyczki”.

 3. Współpraca z zaufanym partnerem windykacyjnym pełniącym funkcję administratora zabezpieczeń

  Próba odzyskania środków od Pożyczkobiorcy, który nie spłaca zadłużenia, może okazać się utrudniona przez sam fakt występowania wielu Pożyczkodawców jednocześnie, którzy chroniąc swoje interesy, próbują swoim działaniem wymusić pierwszeństwo spłaty na ich rzecz kosztem reszty wierzycieli. Brak skoordynowania działań wspólnych wierzycieli znacząco wydłuża możliwość wyegzekwowania spłaty całości zadłużenia. Z tego powodu, Finansowo.pl S.A. nawiązało strategiczną relację z doświadczoną firmą windykacyjną, która będzie również świadczyć usługi administrowania zabezpieczeniami. Oznacza to, że wszelkie działania windykacyjne będą odbywały się w sposób skoordynowany, a pieniądze odzyskane od Pożyczkobiorcy będą przekazywane Pożyczkodawcom proporcjonalnie do ich wkładu inwestycyjnego. Podsumowując, jeżeli Pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, automatycznie sprawą zajmą się profesjonaliści.
 4. Masz możliwość ograniczenia ryzyka poprzez inwestycje niskich kwot w wielu Pożyczkobiorców

  Za pośrednictwem Finansowo Biznes można zainwestować już od 1 000 zł w wybrany projekt biznesowy uprzednio zweryfikowanej firmy. Bazując na naszym doświadczeniu oraz mając świadomość potrzeby dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego Pożyczkodawcy mogą maksymalnie zainwestować równowartość 2 000 Euro w każdy pojedynczy projekt, co w znacznym stopniu zmniejszy prawdopodobieństwo strat.
 5. Otrzymujesz potwierdzenie udzielenia pożyczki i umowę pożyczki

  Po każdej transakcji otrzymujesz od serwisu pisemne potwierdzenie zawarcia pożyczki. W przypadku braku spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę dokument ten jest wystarczający do skutecznego złożenia pozwu sądowego, nadania klauzuli wykonalności i podjęcia działań egzekucyjnych. Dla obu stron dostępna jest również umowa zawierająca warunki pożyczki.
 6. Możesz zawsze negocjować warunki umowy pożyczki oraz spłat

  Na Finansowo Biznes to ludzie pożyczają ludziom, dlatego w razie jakichkolwiek problemów czy zastrzeżeń odnośnie transakcji jest możliwość dialogu oraz negocjacji warunków. Użytkownicy mają w tym zakresie pełną swobodę (ograniczoną jedynie przepisami prawa).
 7. Monitorujemy bezpieczeństwo transakcji

  W trosce o bezpieczeństwo użytkowników serwis Finansowo.pl posiada oprogramowanie, które monitoruje podejrzane transakcje. W znacznym stopniu zapobiega to nadużyciom i próbom wyłudzeń.
 8. Pożyczkobiorcy zależy na spłacie pożyczki tak samo jak Tobie

  Jeśli Pożyczkobiorca nie spłaca swoich pożyczek, naraża się na uciążliwą windykację, postępowanie sądowe i komornicze, a co za tym idzie — również dodatkowe koszty. To dlatego niespłacanie swoich zobowiązań po prostu się nie opłaca.
 9. Pożyczasz ludziom takim jak Ty

  Każdy z nas ma w swoim otoczeniu osoby, które potrzebują pieniędzy jak i te, które chcą je zainwestować. Jesteśmy więc serwisem dla osób, których spotykasz codziennie na ulicy, w pracy, dookoła siebie — osób, którym ufasz.